Privacyverklaring AVG 2018    –    Atlantis Spiritueel Centrum  Algemene Verordening Gegevensbescherming

Atlantis Spiritueel Centrum gevestigd aan Jan van der Laarweg 22, 2678 LH De Lier , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geldt ook voor onderliggende labels van Atlantis Spiritueel Centrum.

Contactgegevens:
Miranda Roodenburg (tel. 06-26760660) is eigenaar van Atlantis Spiritueel Centrum, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 27289612. Ook bereikbaar via Atlantiscentrum@gmail.com of via het contactformulier op de website www.atlantis-centrum.com

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Atlantis Spiritueel Centrum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Atlantiscentrum@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Atlantis Spiritueel Centrum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het afhandelen van jouw betaling • Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • Je te informeren over wijzigingen en nieuwe activiteiten (nieuwsbrief).

Beveiliging.
De website (www.atlantis-centrum.com) wordt gehost op een beveiligde server van CliqIT. Door het met 7yards afgesloten ICT-service contract zorgen zij voor de laatste en juiste update van de server en het Content Management Systeem. En wordt de data van de website beschermd tegen oneigenlijk gebruik.
Op de website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter, en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Op internet bewaren wij niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar we zelf akkoord voor gaven als gebruikers van die diensten. Mijn telefoon en computer zijn beveiligd met een code.
Geautomatiseerde besluitvorming Atlantis Spiritueel Centrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Atlantis Spiritueel Centrum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens (verzenden online informatie/nieuwsbrief) Bewaartermijn: Zo lang jezelf ingeschreven wenst te blijven.
Personalia voor het verzenden van facturen, aantekeningen tijdens de coaching en training en correspondentie. Bewaartermijn: 7 jaar De wettelijke en fiscale verplichting van factuurgegevens is het bewaartermijn 7 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden Atlantis Spiritueel Centrum verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant, webhosting), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Atlantis Spiritueel Centrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De gegevens die je bij ons achterlaat voor een bestelling in de webshop worden na 6 maanden automatisch verwijderd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Atlantis Spiritueel Centrum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar AtlantisCentrum@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Atlantis Spiritueel Centrum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Atlantis Spiritueel Centrum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via atlantiscentrum@gmail.com of bel met  Miranda Roodenburg 06-26760660