Consulten / Massage

Telefonisch afmelden voor een afspraak: uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak.
Bij te laat afmelden wordt de afspraak in rekening gebracht.

Yoga
Afmelden voor een les uiterlijk 4 uur voor aanvang van de les.
Bij te laat afmelden of niet afmelden, wordt de les in rekening gebracht, inhalen van de les is dan niet meer mogelijk.

 • Gemiste lessen
  Kunnen worden ingehaald tijdens de geldigheid van het abonnement.
  Maandag – 20.30 tot 21.30 uur
  Woensdag – 10.00 tot 11.00 uur
 • Stop zetten abonnement
  Het tijdelijk stop zetten van een abonnement  i.v.m. vakantie,
  is alleen mogelijk bij vakanties vanaf 3 weken en tijdens de zomervakantie.
  Gelieve minimaal 1 maand van tevoren door te geven, i.v.m. planning van de lessen.

 

Cursus/ Workshop/ Thema dag / Weekend

 • Inschrijving

Uw inschrijving is strikt persoonlijk en uw handtekening impliceert akkoordverklaring met de cursusvoorwaarden. Ook aanmeldingen per e-mail impliceren akkoordverklaring met de cursusvoorwaarden.

 • Bevestiging van inschrijving

Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging. Op deze bevestiging worden cursustype en aanvang van de cursus vermeld.

 • Aantal inschrijvingen

Atlantis Centrum behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft is Atlantis Centrum gerechtigd om cursussen door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. In het geval Atlantis Centrum een cursus annuleert, zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld aan de cursist(e) worden gerestitueerd.

 • Cursusregels

Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die Atlantis Centrum in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.

 • Verzuim

Absentie van een cursist(e) tijdens de cursus ontheft de cursist(e) niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.

 • Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor een cursus wordt verzorgd door Atlantis Centrum en mag men behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is verboden.

 • Reis- en verblijfskosten

Reis- en verblijfskosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

 • Inningskosten

Alle door Atlantis Centrum  te maken kosten voor inning van achterstallige cursusgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de cursist(e).

 • Tijdsduur cursusovereenkomst

De cursusovereenkomst gaat in vanaf het ontvangst van het inschrijfformulier. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist(e) tot betaling van het gehele cursusgeld met inachtneming van het gestelde in de annuleringsregeling (zie voorwaarde 10. Voortijdige beëindiging van een cursus). De cursusovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus waarvoor men ingeschreven heeft, in het normale geval beëindigd kan zijn.

 • Voortijdige beëindiging van een cursus.

Een opzegging kan alleen schriftelijk, per brief of per e-mail, geschieden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende: bij annulering van een cursusovereenkomst tot één maand voor aanvang van de betreffende cursus wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering één maand voor aanvang wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering op of na de startdatum van de cursus zijn wij genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen en worden betaalde kosten niet gerestitueerd.

 • Veiligheid/-aansprakelijkheid

Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus en tijdens de heen- en terugreis. Atlantis Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevolgen van deelnemers aan een onder haar auspiciën georganiseerde opleiding of instructie. Dit geldt ook voor enig gevolg van het niet onverwijld uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.

 • Geschillen

Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze cursusvoorwaarden van toepassing zijn of de betreffende cursusvoorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentie regels bevoegde Burgerlijk Rechter.

 • Rechten en verplichtingen

De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

 • Overige bepalingen

Alle gegevens die op de website staan vermeld, worden geacht tot deze cursusvoorwaarden te behoren. Adviezen en werkmethodes garanderen geen verbetering en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze.